NZOZ „PIELG-MED” specjalizuje się w domowej opiece pielęgniarskiej.

Pragniemy zaproponować Państwu refundowaną opiekę pielęgniarską. Świadczenia przeznaczone są dla osób, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki pielęgniarskiej w domu.

Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji na oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgnacyjnej, udzielanej w warunkach domowych.

Kwalifikacja do pielęgniarskiej opieki długoterminowej:
Do tego typu opieki mogą być zakwalifikowane osoby przewlekle chore somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chore z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej. Pacjenci niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w oparciu na skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.
Konieczne dokumenty:

  • skierowanie wystawione przez lekarza zdrowotnego – pobierz
  • karta oceny świadczeniobiorcy – pobierz

Tryb objęcia pacjenta opieką w domu:
Konieczne jest wypełnienie przez lekarza i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego, skierowania i karty oceny świadczeniobiorcy oraz poinformowanie NZOZ „PIELG-MED” o przebywającym w domu pacjencie wymagającym świadczeń pielęgniarki opieki długoterminowej.
Należy podać imię i nazwisko pacjenta, adres oraz numer telefonu kontaktowego.
Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej skontaktuje się z pacjentem lub jego opiekunem.

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

  • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem
    w środowisku domowym;
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Realizujemy Świadczenia w ramach umowy z NFZ